สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบโล่รางวัลแก่บุคลากร ครู และสถานศึกษา ผ่านการคัดเลือก รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่10)” และรางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่5)” ปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลแก่บุคลากร ครู และสถานศึกษา ผ่านการคัดเลือก รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่10)” และรางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่5)” ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นเกียรติให้กับ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู และสถานศึกษา ในการแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นองค์กร ที่ดี โดยมีรางวัลโล่เกียรติคุณประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รางวัลโล่เกียรติคุณประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นายกันต์ณพงษ์ โชติสิมา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และรางวัลโล่เกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน