สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เยี่ยมค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเนรมิตศึกษา ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 โดยมี นายบรรพจน์ กาญจนสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษา ในฐานะประธานรุ่น โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 110 คน ทั้งนี้ เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน