สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรครุภัณฑ์ปี 2565 ผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายอาทิตย์ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางกนิษฐา กิ่งนอก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนายวีระศักดิ์ แสงสุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการจัดสรรครุภัณฑ์ปี 2565 ผ่านโปรแกรม zoom โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 131 โรง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรงบประมา