สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 20/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์  กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 20/2565 ในการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดใช้ภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการเรียนการสอนให้พร้อมกับสถานการณ์ และพิจารณาการเปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งแบบ On Site ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม