สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการตรวจติดตามและประเมินผลนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากรเข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ระยะที่ 2 โดยนายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ มอบหมายให้นางสาวลิลิน ทรงผาสุก พร้อมคณะ เป็นตัวแทนผู้ตรวจฯเข้ารับฟังการนำเสนอการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1,2 และเขต 3 และสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อติดตามปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนการพาน้องกลับมาเรียน  การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา Moe Safety Center และโรงเรียนคุณภาพชุมชนณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 2