สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2565 และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 13

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2565  โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐ การปฏิบัติราชการ ในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2565 โดยมีนางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม และในเวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 รูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. โครงการพาน้องกลับมาเรียน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา Moe Safety Center และโรงเรียนคุณภาพชุมชน  ณ ห้องประชุมสารีบท