สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุม PLC กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายในการทำงาน

       วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางนัฐรียา  ฉัตรรักษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม PLC กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายในการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตามภารกิจการดำเนินงานภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามกำหนดเวลา และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสารีบท