สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศวัดแววความสามารถพิเศษ

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศวัดแววความสามารถพิเศษ ของนักเรียนโดยการจัดการอบรมในครั้งเพื่อชี้แจงขั้นตอนการใช้งานของระบบข้อมูลการวัดแววความสามารถพิเศษ ให้ครูผู้รับผิดชอบได้มีความเข้าใจในระบบการกรอกข้อมูล โดยมีนายเชษฐา พลธรรมผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ มาร่วมพบปะกับผู้เข้าอบรมและพูดคุยถึงความสำคัญของการจัดทำข้อมูล ทั้งนี้มีนางสาวอัญชลี บัวโคกรัง ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ และนายสุรศักดิ์  หมู่พราหม เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิเขต 2 เป็นวิทยากรและมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในรูปแบบ Online ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม