สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการแข่งขันประกวดทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชย.เขต2 มอบหมายให้ นางสาวดรุณี อาจปรุ รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานในการประกวดแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยศตวรรษที่ 21โดยมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทักษะในครั้งนี้ ซึ่งได้แบ่งเป็น 5 ประเภท 1.การคัดลายมือ 2.การเขียนเรียงความชั้น 3.การแต่งประพันธ์ 4.การอ่านจับใจความเทคนิคบันได 6 ขั้น 5.รอบรู้วรรณคดี ชั้น โดยมีนางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฏฐ์ฎาพร  บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทางด้านภาษาไทยร่วมตัดสิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2