สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต  

               เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร(OD สพป.ชัยภูมิ เขต2 )และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565โดยเข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริตและการบริหารจัดการในสำนักงานณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับรางวัลสำนักงานเขตสุจริตอันดับที่ 1ของประเทศและเข้าศึกษาดูการบริหารจัดการสำนักงาน ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อีกทั้งเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส