สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกผลงานกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

                                    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะในการการประกวด คลิปวีดีโอสั้นที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณลักษณะ     5 ประการโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยคัดเหลือ 5 โรงเรียนเพื่อค้นหาโรงเรียนที่ชนะเลิศ โดยมีนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมตัดสิน    ณ ห้องประชุมสารีบท