สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกการประกวดกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  

                                    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธาน คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารครู และนักเรียน  โดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกุง โรงเรียนชุมชนแทนประจัน และโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มสร่างเสริมการจัดการศึกษา นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา ร่วมตัดสินคัดเลือกกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม