สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน สามารถจัดทำแผนของสถานศึกษาได้ถูกต้องเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2