สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษา   

                          วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษา เพื่อทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับครู ในหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้ผ่านมาตรฐาน CEFE (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างเข้าใจและสนุก โดยมี    นางสรินทรา ประยงเพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกลุ่ม และทีมวิทยากร นางนิตยา โทราช    ครู รร.แก้งคร้อวิทยา นายสุรศักดิ์ ปะตังถาโต ครู รร.บ้านสารจอด  นางสิริกัญญา ศรีโฉม ครู รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และนางสาวอัญชลี บัวโคกรัง ครู รร.ศรีแก้งคร้อ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม