สพป.ชัยภูมิ เขต2 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้ง 20 โรงเรียน ที่ผ่านการอบรม 8 กิจกรรมสืบเสาะ โดยมี นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร (LN)ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ และทีมวิทยากร นางสาววิภาวดี ศรีภูมิเดิม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ (LT) นางจิราภรณ์ พรมสืบ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และนางสาวปวันชญา บัวละคร ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม