สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสอบ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นำโดย นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ,นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ,นางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ,นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม,โรงเรียนบ้านโจดกลาง ,โรงเรียนบ้านโนนสง่า อำเภอคอนสาร โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมต้อนรับ