สพป.ชัยภูมิ เขต 2การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยแกนนำสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมี นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และคณะ เป็นวิทยากรอบรม มี นักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ