สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประชุมคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพหุปัญญา ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี นางเทียนทอง ประทีปเมือง และนางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ