นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดโคลน โรงเรียนบ้านกุดจอก โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โรงเรียนบ้านโนนข่า และโรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ในช่วงก่อนปิดภาคเรียน พร้อมทั้ง ติดตาม ให้คำแนะนำเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคันตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน การรับนักเรียน และการเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น โดยมี นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมนิเทศ ติดตามทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูอย่างดียิ่ง