อบรมหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล” ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นางสาวสายใหม โคตรนารา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน มี นางสาวจารุกิตติ์ หาญทะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะครูเป็นวิทยากรอบรม และมีตัวแทนกลุ่มโรงเรียนตำบล ตำบลละ 1 คน รวม 45 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้มีความรู้ มีทักษะในการฝึกนักกีฬาและมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ตัดสิน รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายครูแกนนำพลศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลต่อไป