อบรมการบริหารการคลังและป้องกันการทุจริต

วันที่ 21 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ มี ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ ผอ.สพท.ได้รับทราบประเด็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในด้านการเงินการคลังจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นำความรู้ ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง