นิเทศ รร.นำร่องประเมิน RT e-Exam

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางอรวรรณ กลิ่นสุต นางสาวดรุณี อาจปรุ นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษานำร่องการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงแบบออนไลน์ (RT e-Exam) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน มี ว่าที่ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ การดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะประเมิน RT e-Exam ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567