สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

พร้อมนี้ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน