โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรม โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 180 คน มีวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 265 คน

ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธี และนางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีการเปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้