สพป.ชัยภูมิ เขต.2 อบรมครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ในการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวันที่สอง โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพนิดา นูโพนทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ      นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน จำนวน 276 คน

เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ระเบียบกฎหมาย ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ และเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป