สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน      มี นางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ และ           นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม และมีครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด                     จำนวน 262 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้โรงเรียนสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาต่อไปพร้อมนี้ ประธานในพิธีได้นำกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต แสดงสัญญาลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุก      รูปแบบ และร่วมรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้ถุงผ้าในการอบรมครั้งนี้ด้วย