สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย 1)ด้านการศึกษาปฐมวัย 2)ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)ด้านการวิจัยและประเมินผล 4)ด้านการบริหารการศึกษา และ 5)ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย 1)ด้านการศึกษาปฐมวัย 2)ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)ด้านการวิจัยและประเมินผล 4)ด้านการบริหารการศึกษา และ 5)ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม