อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา” โดยมี นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน ดร.วรชัย เพียทา เป็นวิทยากรการอบรม และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมจำนวน 270 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา และนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป