สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (Vedio Conference)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (Vedio Conference) ทั้งนี้ เพื่อรับทราบประเด็นการประชุม 1.)การควบรวม เพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2.)การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียน ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 3.)เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมดี 4 มุมเมือง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้ปกครองชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง