สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

             วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนเนรมิตศึกษา อำเภอภูเขียว โดยมี  นางอรุณี  อารี ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษา กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีฐานกิจกรรมให้เรียนรู้ 8 ฐานกิจรรม มีโรงเรียนในอำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร  เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้มากกว่า 1.500 คน และมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา  ศึกษานิเทศก์  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม