สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยผ่าน Application Google Meet

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยผ่าน Application Google Meet  ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย,ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการเผยแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลดการรวมกลุ่มของบุคคลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมออนไลน์  โดยกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ Conference ประจำตำบล