ประชุมทางไกลธุรการโรงเรียนอัตรา 9,000 บาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนักวิชาการเงินและบัญชี ได้ประชุมชี้แจงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอัตรา 9,000 บาท โดยการประชุมทางไกลผ่านแอพลิเคชั่น Zoom ซึ่งกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมคือเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ Conference ประจำตำบล 45 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดจ้าง วิธีการทำสัญญา ช่วงเวลาในการส่งสัญญา เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำสัญญาและเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนต่อไป