สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564 โดยมี นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารีบท