ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง          รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน แจ้งข้อราชการ รวมทั้งมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมนี้ ได้ร่วมวางแผนการดำเนินการจัดโครงการแล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ และวางแผนการมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป