สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกติดตาม ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง

         วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ออกตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านดงกลาง อำเภอคอนสาร เนื่องจากฝ้าเพดานอาคารชำรุดเสียหาย เพื่อประมาณการขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง