สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     วันนี้ (24 มีนาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด และ นางสาวประพัฒน์ สีเนตร นักวิชาการศึกษา  ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนเครือข่ายสุจริต จำนวน 30 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดกิจรรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริตได้ครบทุกกิจกรรม และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  ณ โรงเรียนน้ำพุปางวัว บ้านโสกมะตูม บ้านนาเกาะ  โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง