สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา (Leadership)

       วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา (Leadership)การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อ- หนองไผ่ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำและการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิผลสูงสุด