สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน