สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด

   วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้ง ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารระกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ขอรื้อถอน โรงเรียนบ้านบุปผาราม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งขอรื้อส้วม แบบองค์การฯ 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง เนื่องจากมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี โดยมี นายวัชรินทร์ ทองคนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายนำส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป