รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 2567(มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567)