ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)