การจัดทำบันทึกข้อตกลงในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Perfomance Agreement)

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Perfomance Agreement) เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และพร้อมจะรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายเกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง ผอ.รร.บ้านห้างสูง  2.นางสาวกนกวรรณ ฦาชา ผอ.รร.บ้านโจดพิทยาคาร  3.นายสันติ พิณรัตน์ ผอ.รร.บ้านปากช่องผาเบียด โดยมี นายนพดล ตลับแก้ว   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน   ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Jaturong yochmeungpai

29 February 2567

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต 2 พร้อมด้วย นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา นางอรวรรณ กลิ่นสุต นางสาวกุลธีรา แพงคำสี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ   ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแท่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงเรียนาชัยชุมพลวิทยา    อำเภอบ้านแท่น โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี มี นายกิติพันธ์ จันทร์สุข นายอำเภอบ้านแท่น   กล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ประชาชนในอำเภอบ้านแท่น เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที […]

Jaturong yochmeungpai

21 February 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ ณ สนามสอบในสังกัด โดยมี คณะกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการตามแนวทางของสำนักทดสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

Jaturong yochmeungpai

14 February 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2  ผอ.กลุ่มฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ สนามสอบในพื้นที่บริการ 5 อำเภอ รวม 47 แห่ง โดยมีประธานสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบได้ดำเนินการตามแนวทางของ สทศ.อย่างเคร่งครัดและดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Jaturong yochmeungpai

13 February 2567

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนภูมิวิทยา ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มตำบลผักปัง ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนในตำบลผักปัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมทุกคน ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ จากคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง

Jaturong yochmeungpai

8 February 2567

รับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่  10-11 กุมภาพันธ์  2567 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจรับข้อสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ

Jaturong yochmeungpai

8 February 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 12 /2566เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Jaturong yochmeungpai

2 February 2567

การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์“ นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ “นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-MATH) และเกมซูโดกุ (SUDOKU) ดังนี้

Jaturong yochmeungpai

17 January 2567

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

      วันที่ 15 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง สพฐ.นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มี ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมรับชมผ่านระบบออนไลน์

Jaturong yochmeungpai

15 January 2567
1 2