จัดประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายมานะ สินธุวงษานนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ มีอนุกรรมการร่วมประชุมครบองค์ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม