ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนภูมิวิทยา ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มตำบลผักปัง ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนในตำบลผักปัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมทุกคน ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ จากคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง