ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2  ผอ.กลุ่มฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ สนามสอบในพื้นที่บริการ 5 อำเภอ รวม 47 แห่ง โดยมีประธานสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบได้ดำเนินการตามแนวทางของ สทศ.อย่างเคร่งครัดและดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย