ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต 2 พร้อมด้วย นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา นางอรวรรณ กลิ่นสุต นางสาวกุลธีรา แพงคำสี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ   ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแท่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงเรียนาชัยชุมพลวิทยา    อำเภอบ้านแท่น โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี มี นายกิติพันธ์ จันทร์สุข นายอำเภอบ้านแท่น   กล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ประชาชนในอำเภอบ้านแท่น เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง