การจัดทำบันทึกข้อตกลงในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Perfomance Agreement)

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Perfomance Agreement) เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และพร้อมจะรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายเกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง ผอ.รร.บ้านห้างสูง  2.นางสาวกนกวรรณ ฦาชา ผอ.รร.บ้านโจดพิทยาคาร  3.นายสันติ พิณรัตน์ ผอ.รร.บ้านปากช่องผาเบียด โดยมี นายนพดล ตลับแก้ว   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน   ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2