เปิดบ้านวิชาการ Open House

 วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล  ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โดยมี นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ  ผอ.โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา กล่าวรายงาน และมี นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  และนางอรวรรณ กลิ่นสุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อสาธาณชน ได้รับทราบ