ประชุมสัมมนาสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์  จัดประชุมสัมมนาสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom เวลา 09.00 น.–12.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม  โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริขวัญ มีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจารุกิตติ์ หาญทะนา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้  เพื่อจัดส่งทำรายงาน SAR ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล