เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานศึกษา (E-School) รุ่นที่ 2-3

            วันที่ 2 เมษายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานศึกษา (E-School) รุ่นที่ 2-3 โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กล่าวรายงาน นายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.รร.บ้านป่าว่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรอบรม มีผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 95 โรงเรียน ซึ่ง ภาคเช้า อบรม 50 โรงเรียน และภาคบ่าย อบรม 45 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษในงานสารบรรณ และเพิ่มประสิทธิกาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด